Ny ståthållare för det svenska ståthållarskapet är utnämnd.

2012 10 28 Stormagistratet, belägen i Rom, för den Heliga Gravens riddarorden har meddelat att ny ståthållare för det svenska ståthållarskapet är utnämnd.

Nuvarande ståthållare H.E. Carl Falck, kommendör, har suttit de fyra år som är brukligt och ytterligare tre kvarts år. Han har tackats av för sin lojalitet till Orden under denna tid och för det han åstadkommit.

Ny ståthållare från den första november i år blir kommendör Stefan Ahrenstedt. Han var med vid grundandet av det svenska ståthållarskapet, han har suttit i rådet som vice kansler, sekreterare och sitter nu i rådet som kassör.

Efter den första november kommer hela rådet att avgå, helt i enlighet med Ordens stadgar. Därefter är det upp till den nye ståthållaren att finna kandidater som stormagistratet slutligen, i bästa fall, godkänner. Dock, detta gäller endast de icke klerikala medlemmarna då storprior biskop Anders Arborelius och koadjutor storprior Fredrik Emanuelson är valda direkt av stormagistratet.


Hedersståthållaren Bo Theutenberg ledamot av ordens stormagistrat i Rom

2012 04 04 Ordens stormästare H. Em. Edwin kardinal O'Brien har utnämnt vår hedersståthållare, H. E. Bo Theutenberg till ledamot i Ordens högsta ledningsorgan, ordens stormagistrat. Ståthållarskapet gratulerar H. E. Bo Theutenberg till denna utnämning och hoppas att det skall bli till glädje även för hela vårt ståthållarskap.


Ordens stormästare utnämnd till Kardinal

2012 02 18 Ordens Stormästare H. Em. Edwin O'Brien har utnämnts till kardinal vid konsistoriet i Rom. Många av ordens medlemmar närvarade vid konsistoriet.

Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\jf\Documents\_Privat\Sites\Gravriddarorden\www\nyheter\nyheter_topp.htm.images\Grand-Master-O-Brien-hp.jpg
Foto: Gregory Hart KHS


Requiemmässa

2011 12 27 Requiemmässan till minne av ordens stormästare kardinal John Foley firades av nuntien ärkebiskop Emil Paul Tscherring. Vid mässan höll ståthållare Carl Falck en betraktelse, som finns i utdrag nedan.

John Patrick Foley föddes 11 november 1935 i Pennsylvania, USA.

Foley gick i Pennsylvanias prästseminarium och prästvigdes i maj 1962. Han arbetade därefter vid olika församlingar i Baltimorestiftet, men var också verksam som journalist och redaktör för olika katolska tidningar i USA.

Detta ledde till att han i april 1984 utnämndes till President för det Påvliga rådet för social kommunikation, och utnämndes samtidigt till ärkebiskop för Neapolis in Proconsulari. Han var president i Rådet fram till han utnämndes till stormästare, alltså åren 1984 till 2007.

I juni 2007 utnämndes han till Pro-stormästare i vår Orden, och den 24 november samma år utnämndes han till kardinal, (titulatur San Sebastiano al Palatino).

22 december 2007 utnämndes han till full stormästare i vår Orden.

I februari 2011 begärde han avsked från sitt uppdrag. Han var då 75 år, och var i den ålder då katolska biskopar måste begära avsked. Samtidigt var han allvarligt sjuk, varför påven accepterade hans avsked.

Kardinal Foley återvände till USA och Pennsylvania, och vårdades på sjukhus till han dog i sviterna av sin cancersjukdom, leukemi. Hans begravning ägde rum den 16 december i år.

Kardinal Foleys företrädare som stormästare kardinal Furno gjorde sina insatser för att få ordning på Ordens ekonomi och få ordning på det stöd Orden gav till våra bröder och systrar i det Heliga landet. Kardinal Foley var stormästare under enbart knappt fyra år, men under den tiden utvecklade han Ordens administration och informationsverksamhet.

Hans kanske främsta insats var ändå att han breddade ordens verksamhet och skapade nya ståthållarskap och magistrala delegationer på platser där orden tidigare inte haft någon verksamhet. Antalet medlemmar i Orden ökade ganska ordentligt under Foleys tid som stormästare.

Under årens lopp erhöll kardinal Foley ett antal utmärkelser. Bland annat erhöll kan storkorset som kommendör av Nordstjärneorden 1991. Utnämningen kom som en erkänsla för den insats han gjorde som ansvarig för alla presskontakter inför dåvarande påvens besök i Norden.

Förutom ett kort besök i Lund för ett antal år sedan hade kardinal Foley inte besökt Sverige. Han var glad över att han hade möjlighet att delta i vår investitur år 2009. I samband med detta planerade vi en kort resa för honom så att han hade möjlighet att se det som han var med och arrangerade inför påvebesöket.

Bland annat reste vi till Gamla Uppsala och Uppsala, och kardinalen fick då besöka de platser som påven hade besökt bla Uppsala högar och domkyrkan.

Jag träffade kardinalen vid senare tillfällen och jag kan konstatera att han var mycket glad och nöjd med besöket i Stockholm, inklusive investituren och middagen efteråt. Han framhöll särskilt att han uppskattade att vi var seriösa och hade en vacker investitur, men att vi också efteråt hade en glad, öppen och trevlig samvaro i samband med vår middag.

Kardinal Foley var en vänlig men också väldigt seriös stormästare för vår Orden. När han nu inte längre finns ibland oss får vi minnas honom med saknad, men också som en person som under sin korta tid som stormästare gjorde stora insatser för vår orden, som hade ett gott öga till oss i Sverige och som med sin vänlighet skapade en god stämning i Orden.Stormästaren Emeritus Kardinal John Patrick Foley (1935-2011)

Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\jf\Documents\_Privat\Sites\Gravriddarorden\www\nyheter\nyheter_topp.htm.images\S_Em_Card_Foley-50.jpg
Bild: H. Em. kardinal John Patrick Foley

2011 12 11 I morse avled vår förre stormästare kardinal John P Foley, efter en tids sjukdom. Vi minns honom särskilt för hans intresse och engagemang för det svenska ståthållarskapet. Hans uppskattade deltagande i ståthållarskapets investitur 2010 gjorde honom också populär inom det svenska ståthållarskapet.
Under hans tid som stormästare utvecklades också ordens aktiviteter i det Heliga landet, samtidigt som fler ståthållarskap och delegationer upprättades.
Till minne av vår stormästare firar vi en requimmässa den 27 december kl. 16.00 i domkyrkans krypta. Vi publicerar den Helige faderns telegram till H. E. Charles Chaput, ärkebiskop av Philadelphia, i anledning av kardinal foleys bortgång:

Having learned with sadness of the death of Cardinal John Patrick Foley, Grand Master Emeritus of the Equestrian Order of the Holy Sepulchre of Jerusalem, I offer you my heartfelt condolences. As I recall with gratitude the late Cardinal’s years of priestly ministry in his beloved Archdiocese of Philadephia, his distinguished service to the Holy See as President of the Pontifical Council for Social Communications, and most recently his labors on behalf of the Christian communities of the Holy Land, I willingly join you in commending his noble soul to God, the Father of all mercies. I also pray that his lifelong commitment to the Church’s presence in the media will inspire others to take up this apostolate so essential to the proclamation of the Gospel and the progress of the new evangelization. To all who mourn Cardinal Foley in the hope of the Resurrection, I cordially impart my Apostolic Blessing as a pledge of consolation and peace in our Lord Jesus Christ. BENEDICTUS PP. XVIProgram vid Ordenshögtid lördagen den 29 oktober 2011

2011 10 22

Programmet för Ordensdagen [pdf].

 


Orden har fått en ny stormästare
 
2011 08 29 Påven Benedikt XVI utnämnde idag H. E. ärkebiskop Edwin Frederick O'Brien till pro-stormästare av den Heliga gravens av Jerusalem riddarorden. Pro-stormästaren O'Brien efterträder kardinal John Foley som avgick i februari p g a svåra sjukdomar.
 
Ärkebiskop O'Brien kommer från ärkestiftet Baltimore. Han är född 1939, prästvigd 1965, biskopsvigd 1996, ärkebiskop i det militära ordinariatet 1997 och ärkebiskop av Baltimore sedan 2007.
 
Vi gratulerar vår nye stormästare för utnämningen och vi ser med glädje fram emot att ledas av honom.

 

Ett föredrag som hållits av kardinal Ravasi vid ett sammanträde med ståthållarskapet i centrla Italien, Rom.

2011 06 07

Ett föredrag som hållits av kardinal Ravasi - Rom [pdf].

 


Stormästaren H. Em kardinal Foley avgår p g a sjukdom

2011 03 01 Stormästaren för den Den Heliga Gravens Riddarorden kardinal John P Foley har begärt av påven Benedikt att få lämna uppdraget som stormästare för Orden på grund av sjukdom. I avvaktan på att påven utser en ny stormästare, som tillika måste vara kardinal, tar ordens assessor Guiseppe de Andrea över ledningen av orden.

Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\jf\Documents\_Privat\Sites\Gravriddarorden\www\nyheter\nyheter_topp.htm.images\S_Em_Card_Foley-50.jpg
Bild: H. Em. kardinal John Patrick Foley, ordens stormästare

 


Nya ämbetsmän i orden

2011 02 09 Rom. Från 1 jan 2011 har ordens stormästare utnämnt nya personer till vissa ämbeten. En lista över alla ämbetsmän i ordens stormagistrat finns i dokumentet Organisation i fliken Om Orden.


Aboud – en stad med en urgammal kristen församling

2010 11 30 Aboud. Ordens ståthållare i Sverige, H. E. Carl Falck, reste till det Heliga landet i november och besökte bl a staden Aboud. Den kristna skolan i Aboud stöds av bl a det svenska ståthållarskapet. Ståthållarens hela rapport från resan kan läsas här:


Carl Falck KCHS Rapport Aboud [pdf].

 


Ståthållarskapets sjunde investitur

2010 09 20 Stockholm. Ståthållarskapet Sverige har nu hållit sin sjunde investitur sedan år 2004 och fått två nya riddare och en ny dam.

Investituren firades under två dagar i S:t Eriks domkyrka i Stockholm. Den inleddes fredagen den 17 september med en vigiliegudstjänst under ledning av storprior koadjutor p. Fredrik Emanuelson KHS. Enligt traditionen skall den som dubbas till riddare, tillbringa natten innan (vigilia) i vaka, bön och kontemplation. Numera består vigilian av en gudstjänst som firas kvällen innan investituren och som utgör det sista steget i kandidatens förberedelse för livet som riddare eller dam. Kandidaten får ännu en på¬min¬nelse om vad livet som medlem i Orden innebär. Under gudstjänsten undertecknar kandidaten ett dokument med löften inför dubbningen dagen därpå. Efter undertecknandet välsignas kandidatens mantel och insignier.

Under vigiliegudstjänstens predikan talade storprior koadjutor p Fredrik Emanuelson om två tecken: korset och muren. Kor¬set var från bör¬jan ett tecken på uteslutning ur gemenskapen, yttersta förnedring, och fasansfull död. Döden på korset betrak¬tades med rätta som det mest fruktansvärda sättet jordelivet kan ända på. Genom Kristi död har korset istället för-vandlats till ett heligt altare på vilket det mest dyrbara offret har offrats. Korset har blivit ett tecken för segern över dödens makt, ett tecken för Guds närvaro i våra liv. Men alla tecken uppfattas inte på samma sätt av alla människor. Ett talande exempel på detta är muren. Den mur som numera uppförts i Det heliga landet uppfattas av en sida i den pågående konflikten i området som ett tecken på skydd och relativ trygghet. I skuggan av denna konflikt lever våra kristna medbröder och -systrar vilka drab¬bas av timslånga köer, misstänksamhet och minutiösa kontroller utan någon garanti om att få passera. Detta måste de ¬ständigt gå igenom på väg till och från arbete, skola, besök hos anhöriga o s v. För dem är muren inte ett tecken på trygghet, utan istället en tung börda som de måste bära i sin vardag.

Under investiturmässan lördagen den 18 september upptogs de två riddarna och damen under traditionsenliga och högtidliga former i Or¬dens gemenskap. Huvudcelebrant var stor-priorn H. E. biskop Andres Arborelius OCD KC*HS. Msgr. Stjepan Biletic KCHS och fader Sebastian Jansson KHS koncelebrerade. Under mäs¬san framfördes musik av domkyrkoorganisten Ulf Söderberg. Domkyrkans vokalensemble fram¬förde, med sina solister, bl a Veni Creator Spiritus samt till offertoriet Stella Splendens In Mon¬te ur Libre Vermell de Montserrat från 1300-talet. Vid investiturmässan deltog, förutom ståthållarskapets riddare och damer, anhöriga och vänner främst till de nyblivna ordensmedlemmarna, samt gäster, välgörare och vänner till Orden och ståthållarskapet, inte minst representanter från Malteserorden och Malteserhjälpen.

Investituren firades i nära anslutning till dagen för Det heliga korsets upphöjelse, som också är vår Ordens egen dag. Även storpriorn biskop Anders talade i sin predikan vid investiturmässan om korset och dess betydelse. Människor världen över vet vad vår kristna symbol står för. Vår Ordens kors, Jerusalemkorset, som egentligen består av fem kors, symboliserar även Kristi fem sår. Det mest övertygande sättet för oss kristna att visa på Kristus och hans budskap är genom vårt sätt att leva. Kritik som riktas mot Kyrkan och mot oss kristna, är inte alltid illasinnad och skapad med avsikt att smuts¬kasta. Kritiken är påfallande ofta ett uttryck för den besvikelse som uppstår när omvärlden upplever att vi kristna inte lever upp till de förväntningar som ställs på oss. Det är viktigt att vi, inte minst riddare och damer av Den heliga gravens orden, genom våra liv vittnar om Kristus och om det glada budskapet.

Investiturmässan följdes av en mottagning och festmiddag i domkyrkosalen. Här gavs till¬fälle till festlig och glad samvaro mellan Ordens medlemmar, vänner och gäster. I sitt middagstal tog ståt¬hållaren, H. E. Carl Falck KCHS, tillfället i akt att rikta personliga tack till ståthållarskapets olika välgörare utanför Orden vilka generöst stödjer vår verksamhet och bidrar till att viktiga hjälpinsatser kan genomföras i Det heliga landet.


Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\jf\Documents\_Privat\Sites\Gravriddarorden\www\nyheter\nyheter_topp.htm.images\Investitur-2010-alla.jpg
Bild: Jeanette Saliba Farran

 

Välkomna till investitur i september

2010 08 09 Stockholm. Helgen 17-18 september håller Ordens svenska ståthållarskap årets investitur, den sjunde i ståthållarskapets historia.

Investiturceremonierna inleds med en vigiliegudstjänst fredagen den 17 september kl. 18.00. Under gudstjänsten hålls förböner för Orden och för de kandidater som skall upptas som riddare och damer i Orden. Kandidaterna undertecknar dessutom personliga skriftliga deklarationer med löften. Även de blivande riddarnas och damernas insignier (ordenstecken) samt mantlar välsignas. Vid gudstjänsten är i huvudsak ordensmedlemmar och kandidater närvarande.

Lördagen den 18 september kl. 17.00 äger mässan med den högtidliga investituren rum i Sankt Eriks domkyrka i Stockholm. Huvudcelebrant samt förrättare av investituren är H. E. Anders Arborelius OCD KC*HS, biskop av Stockholms katolska stift, tillika storprior i Ordens svenska ståthållarskap. Två riddare och en dam kommer i år att upptas i Ordens gemenskap. Vid investituren avger de blivande riddarna och den blivande damen sina löften muntligen. Riddarna dubbas genom det klassiska svärdsslaget medan damen kysser ett särskilt välsignat krucifix. De nya riddarna och den nya damen tar emot och ikläds ordensmanteln varefter de behängs med Ordens halskors, jerusalemkorset.

Efter själva investiturceremonin kommer även några riddare och damer att befordras till kommendörsgraden.

Mässan med den högtidliga investituren är öppen för familjemedlemmar, vänner och särskilt inbjudna gäster. Även övriga intresserade hälsas välkomna. Investituren följs sedan av en mottagning jämte en trerätters middag till självkostnadspris (600 kr). Den intresserade som önskar få en inbjudan till mottagningen och middagen kan anmäla detta via e-post till adressen chancellor@oessh.se. Anmälan måste dock ske senast den 30 augusti.


Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\jf\Documents\_Privat\Sites\Gravriddarorden\www\nyheter\nyheter_topp.htm.images\investitur.jpg
Bild: Ordens Stormagistrat

 

Utnämningar

2010 07 01 Biskopsämbetet i Stockholm har nyligen låtit meddela att bl a följande utnämningar ägt rum:

Ordensbrodern tillika ståthållarskapets storprior koadjutor p Fredrik Emanuelson OMI KHS har blivit utnämnd till biskopsvikarie för evangelisation.

Ordensbrodern Msgr Stjepan Biletic, KCHS, har utnämnts till biskopsvikarie för nationell själavård samt till kansler i stiftet. Msgr Biletic lämnar samtidigt sin tjänst som generalvikarie.

Utnämningarna träder i kraft den 1 januari 2011. Ståthållarskapet gratulerar båda till utnämningarna.


Mässa och böner till stöd för Den helige fadern

Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\jf\Documents\_Privat\Sites\Gravriddarorden\www\nyheter\nyheter_topp.htm.images\Maessa-100629-artikel.jpg

2010 06 29 På apostlarna Petrus och Paulus festdag den 29 juni firade ståthållarskapet den särskilt anordnade mässan med förböner till stöd för påven Benedikt. Mässan, som firades i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm, hölls i enlighet med kardinalstormästarens uppmaning till Ordens ståthållarskap världen över, att på detta sätt och med förböner stödja Den helige fadern. I mässan, som var öppen för alla, deltog förutom ståthållare H. E. Carl Falck och ett antal riddare och damer även besökare utom Orden.

Celebrant var ståthållarskapets storprior koadjutor Pater Fredrik Emanuelson OMI KHS. I sin predikan talade han om de heliga Petrus och Paulus, deras för tron och Kyrkan betydelsefulla liv och verk samt deras koppling till Kyrkans påveämbete/läroämbete. Storprior koadjutorn berörde Petrus och Paulus, inte sällan mycket smärtsamma, väg i tron med tillkortakommande och till och med förnekelse, men lyfte även fram deras oerhörda tro och starka kärlek, en tro och en kärlek som varade ända in i martyrdöden. Han framhöll dem som två giganter i Kyrkan och den kristna världen.

Pater Fredrik påminde även alla om att våra bröder och systrar i tron som lever i Det heliga landet, har helt andra livsvillkor än vi själva och till stora delar saknar de möjligheter att utöva sin tro, på sätt vi själva tar för givet för egen del. Deras situation är idag värre än någonsin tidigare och dessa våra bröder och systrar behöver all hjälp och allt stöd de kan få i sin utsatta situation.

De församlade sjöng den vackra Missa IV (Cunctipotens genitor Deus) även kallad "apostlamässan". Under förbönerna bad alla tillsammans för Den helige fadern och för Kyrkan. Den högtidliga mässan innehöll även underskön musik av sopranen Sandra Lindqvist och organisten Ulf Söderberg. De framförde bland annat delar ur Georg Philip Telemanns "Der Harmonische Gottesdienst".


Mässa till stöd för Den helige fadern

2010 06 24 Stockholm. Den 29 juni firar vår Orden en särskilt anordnad mässa till stöd för påven Benedikt. Kardinalstormästaren har uppmanat Ordens ståthållarskap världen över att på detta sätt och med sina förböner stödja Den helige fadern.

Det svenska ståthållarskapets mässa firas i S:t Eriks katolska domkyrka i Stockholm tisdagen den 29 juni kl 18:30. Celebrant kommer att vara storprior koadjutor Pater Fredrik Emanuelson OMI KHS. Mässan är öppen för envar och alla hälsas välkomna.


Heliga gravens riddarorden uttalar sitt stöd för biskop Anders

Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\jf\Documents\_Privat\Sites\Gravriddarorden\www\nyheter\nyheter_topp.htm.images\nyhet-storpriorn.jpg

2010 04 26 Det svenska ståthållarskapet uttalade i dag i ett brev till biskop Anders Arborelius OCD, som även är ståthållarskapets storprior, sitt helhjärtade stöd för honom. Brevet återges här:

Hans Excellens biskop Anders Arborelius OCD
Stockholm
den 26 april 2010
Käre biskop Anders,
Det
svenska ståthållarskapet av Den Heliga gravens riddarorden samlades i går söndagen den
25 april 2010 till en traditionell Ordensdag. Vid Ordensdagen tog Riddarna och Damerna
tillfället
i akt att uttala sitt stöd för Dig som stiftets herde. Under ledning av
ordensmedlemmen
fader Sebastian Jansson samlades Riddarna och Damerna även till bön
för
Dig, stiftet och hela Kyrkan.
Vi
vill på detta sätt framföra vår stora uppskattning av Dig såsom stiftets biskop och
andlige
ledare tillika vår Ordens storprior! Vi ber för att vi kan få behålla Dig som vår
herde
i många år till. I denna för vår kyrka svåra tid vill vi framföra ett varmt tack till
Dig
för Dina hittillsvarande insatser och samtidigt framföra vårt fulla och oreserverade stöd!

På ståthållarskapets vägnar

Carl Falck KCHS
Ståthållare

Heliga gravens orden sände 9 miljoner € till Heliga Landet 2009

2010 04 26 Den Heliga Gravens Orden består av ca 26 000 medlemmar, i cirka 55 ståthållarskap, som finns på jordens alla kontinenter. Av Ordens centrala ekonomiska redovisning (från Ordensledningen i Rom) för år 2009 framgår att Orden sände sammanlagt 6,7 miljoner € till det Heliga Landet. Den största delen, liksom tidigare år, är bidrag till de skolor som drivs av det latinska patriarkatet (2,6 milj €). Den största ökningen svarade dock bidraget till det latinska patriarkatet för, en mer än fördubbling till 2 milj €. Ökningen beror dock på att Orden, efter en särskild önskan av påven, till viss del betalade patriarkatets kostnader för förra årets påvebesök. De resterande 2,3 miljoner € är avsatta för särskilda projekt och bidrag. Bland annat är 700 000 € avsatta för om akuta behov skulle uppstå i Det Heliga Landet, liksom 500 000 till av påven särskilt begärda projekt.

Intäkterna består till största delen av den årliga avgiften alla Ordens medlemmar erlägger (5 milj €). Andra stora intaktskällor är bidragen vid befordringar och utmärkelser, liksom bidrag till särskilda objekt. Tillsammans gav detta totala intäkter på 9,3 milj €, en minskning från 2008 med ca en halv miljon €. Ytterligare intäkter kom från hyror och räntor. Totala inkomsterna blev 10 milj. €.

För ståthållarskapets del kan följande siffror nämnas. Totalt fick vi nästan 190 000 SEK, varav gåvor från ickemedlemmar cirka 28 000 kronor.

Till Stormagistraten betalade vi in sammanlagt 160 000 kronor. 37 000 av dessa är specialdestinerade till vårt projekt i Aboud. Närmare information om projektet kommer senare.

Våra utgifter blev sammanlagt 22 000 kronor, varav det mesta för resor till bland annat Consulta och investiturer i angränsande länder. Observera att ståthållarskapet inte betalar ut några arvoden eller motsvarande samt att de som representerar ståthållarskapet i olika sammanhang förväntas att inte ta ut full kostnadstäckning.

Carl Falck KCHS
Ståthållare


Ett ord av tro, hopp och kärlek från det Heliga landet

Beskrivning: Beskrivning: C:\Users\jf\Documents\_Privat\Sites\Gravriddarorden\www\nyheter\nyheter_topp.htm.images\FouadTwal.jpg

 

2010 03 30 I december 2009 undertecknade tretton patriarker och kyrkoledare i Jerusalem ett dokument under namnet "Ett sanningens ögonblick, Ett ord av tro, hopp och kärlek från hjärtat av palestinskt lidande 2009". En av undertecknarna är den Latinske Patriarken i Jerusalem Fouad Twal, som också är storprior i Den Heliga Gravens Riddarorden.

I inledningen beskrivs dokumentet som de kristna palestiniernas ord till världen om det som sker i Palestina. Dokumentet är nu översatt till svenska.


Ett ord av tro, hopp och kärlek [pdf].